Upphandlingskontoret - Upphandlingssamverkan i Jämtlands län

Vad innebär upphandling?

Kommunens verksamheter finans­ieras med skattemedel. Det innebär att alla som arbetar i kommunen har ett ansvar för att skattemedlen används på bästa sätt, i syfte att uppnå rätt kvalitet till rätt pris.

Vad ska upphandlas och inte?

Det finns regler för vad som ska upphandlas och inte:

Upphandlas

Allt som rör köp, hyra, hyrköp och leasing av varor, tjänster eller entreprenad från annan juridisk person omfattas av de lagstyrda upphandlingsreglerna. Det innebär att köp från ett kommunalt bolag, annan kommun eller privat företag alltid omfattar en upphandling.

Upphandlas inte

Anställningsavtal, hyresavtal (lokaler) och myndighetsutövning är exempel på sådant som inte kan upphandlas.

När inköp görs mellan kommunens förvaltningar är det inte nödvändigt att genomföra en upphandling.

Vad är viktigt att tänka på?

Alla inköp och upphandlingar ska ske med utgångspunkt i LOU:s grundprinciper om:

 • Likabehandling:
  Alla leverantörer ska behandlas lika. Exempelvis ska alla leverantörer tilldelas samma information samtidigt.
 • Icke-diskriminerande:
  Exempel på diskriminering är att utesluta en leverantör, direkt eller indirekt, med anledning av leverantörens nationalitet. Detta är förbjudet. Det är heller inte tillåtet att välja ett lokalt företag på grund av dess geografiska läge
 • Transparens:
  Transparens innebär öppenhet i upphandlingen. Ett exempel på detta är ett tydligt upphandlingsdokument som innehåller samtliga krav på såväl vara, tjänst som leverantör. Ett sådant upphandlingsdokument ger alla anbudsgivare samma förutsättningar
 • Proportionalitet:
  De krav som ställs på leverantören måste vara rimliga, proportionella, mot bakgrund av det som ska upphandlas.
 • Ömsesidigt erkännande:
  Detta innebär att intyg och certifikat som utfärdats av en medlemsstats behöriga mydigheter också ska gälla i andra EU/EES-länder.

Upphandlingsprocessen

Upphandlingen består av ett antal olika faser. På sidan Upphandlingsprocessen har vi beskrivit dessa faser och vad de innebär.